چیزهایی که در مورد سرود دریاها مورد عشق قرار می گیرند