چیزهایی که باید در Chapel Hill-Carrboro انجام شود

Chapel Hill و Carrboro یک خیابان اصلی، یک سیستم مدرسه و یک اتاق بازرگانی محلی را در اختیار دارند. اما آنها هر کدام از شهرهای خود را با شخصیت و دولت خود دارند. با این حال، به علت نزدیکی آنها، این امر منطقی است که جلوه های برتر را به هم بزنند. در اینجا، در هیچ نظم خاص، برخی از توصیه ها وجود دارد.