پارک آب آریزونا

جایی که آب و هوای پاپ و پیدا کردن کمک از گرما.

البته می گویند که در آریزونا گرم است، البته، کم مایه ای مبهم است. و همه این مزخرفات در مورد "این گرما خشک" است، وقتی که جیوه در 95 درجه گذشته ادامه پیدا کند، واقعا آنرا نمی برید - که در تابستان نسبتا معمول است. شما می توانید در تمام طول روز باقی بمانید و تهویه مطبوع را خم کنید. یا می توانید به یکی از پارک های آب در ایالت ایالت بروید و خنک شوید.

همه پارک های آریزونا در خارج از منزل قرار دارند. ایاالت متحده هنوز هر گونه استراحتگاه پارک آبی را ارائه می دهد.

قبل از اینکه به لیست ها برسیم، در اینجا چند منابع برای پیدا کردن مکان های سرگرم کننده در این نزدیکی هستیم و برنامه های سفر را می سازیم:

پارک های آب آریزونا بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند. برای اطلاعات بیشتر بر روی یکی از زیر کلیک کنید.