موزه های آزاد در آلبوکرک بزرگ

کدام موزه های آلبوکرکی دارای پذیرش آزاد هستند؟

چند موزه در اطراف آلبوکرکی وجود دارد که رایگان هستند. برخی از هزینه های پذیرش ندارند، بعضی ها در روزهای خاصی رایگان هستند و بعضی از آنها اجازه ورود رایگان به ارتش فعال با شناسه را می دهند.