فروشگاه بستنی آلبوکرکی

این که آیا شما در جستجوی ماست یخ زده، ژلاتو خامه ای، icee یا مخروط بستنی سنتی هستید، آلبوکرک دارای جایگاهی است که هر لحظه در آن قرار دارد.

اگر از تلاش برای حمایت از کسب و کار کوچک و محلی آگاهی داشته باشید، خوشحال خواهید شد که این فهرست شامل فروشگاه های محلی و مکان های مامان و پاپ - برخی از آن ها حاوی بستنی با نام تجاری ملی هستند، اما هیچ فریز یا زنجیرهای بزرگ در فهرست