مقررات و مقررات گمرک برای مسافران دانمارک

مقررات گمرکی در دانمارک می تواند به دو گروه تقسیم شود:

  1. ورود به دانمارک از داخل اتحادیه اروپا، یا
  2. آمدن به دانمارک از خارج از اتحادیه اروپا.

فقط به بخش مناسب بروید و نگاهی به مقررات گمرکی که برای شما اعمال می شود.

ورود به دانمارک از داخل اتحادیه اروپا

اقلام سفر معمولی مانند لباس، دوربین ها و کالاهای مشابه همیشه می توانند از طریق آداب و رسوم در دانمارک بدون وظیفه بدون نیاز به اعلام شود.

ورود به دانمارک از خارج از اتحادیه اروپا

اقلام سفر معمولی مانند لباس، دوربین ها و کالاهای مشابه همیشه می توانند از طریق آداب و رسوم در دانمارک بدون نیاز به تایید، بدون نیاز به اعلام، تا مقدار 1،350 دالر DKK.