مسافرت ایمن مشترک در آمریکای جنوبی

سفر، کاوش مکان های جدید، کشف کردن خود، یک شادی و یک تجربه یادگیری است که نباید از دست رفته باشد. باز بودن در سفرهای ماجراجویی و غارت شده، بخشی از تجربه است. و با این حال، این تنها عقل سلیم است که بدانیم چکار باید بکنیم و گامهای احتیاطی را برداریم. برخی از این پیشنهادها در مورد سفر به هر کجا، و برخی فقط به جنوب امریکا اعمال می شود. لذت بردن از سفرهای خود را، اما ایمن باشید!

هنگامی که دور از خانه، برخی از نکات ایمنی اولیه وجود دارد:

مدارک و ویزا

مواد مخدر و مواد غیرقانونی:

اطلاعات کشور:

آرژانتین: