مسابقات Trots Trots و شکرگزاری در SLC

جوامع و غیر انتفاعی در اطراف شمال یوتا، مسابقات شب بخیر و شکرگزاری ترکیه را برای خیریه یا فقط برای سرگرمی ترویج می کنند. یک شکرگذاری بزرگ که با چند دوست اجرا می شود یک راه دوست داشتنی است تا خون خود را قبل از شکرگذاری ناهار یا شام برساند.