قطارهای بخار و راه آهن میراث در کنت

راه آهن های قدیمی در باغ انگلستان

این باید چیزی در مورد چشم انداز دوست داشتنی، نوردی کنت است که بخشی از آن را آموزش می دهد تا خانواده دوستانه باشد. توماس موتور تانک، Fireman Sam و Peppa Pig همه به طور منظم به ایستگاه های پرورش کنت مراجعه می کنند. اما برای علاقه مندان به راه آهن میراث و داوطلبان نیز بسیار جذاب هستند. نگاهی به اینها برای شروع کنید.