راهنمای ناهارخوری ایتالیا بالتیمور

کوچک ایتالیا بالتیمور یک محله کوچکی است که با رستوران های خوشمزه خانوادگی پر شده است. واقع در چند بلوک از شلوغ درون بندر ، ایتالیا کمی احساس جهان دور است. آشپزی از هر منطقه ایتالیا در رستوران های مختلف از گاه به گاه تا فوق العاده snazzy خدمت می کنند. یکی از چیزهایی که همه آنها را متصل می کند: قدردانی از افتخار غذای ایتالیایی است.