راهنمای بازی های سنتی آفریقایی

بازی های تخته ای در هزاران سال در آفریقا بازی شده اند و شما می توانید اطلاعات مربوط به ده بازی را در لیست زیر پیدا کنید. یکی از قدیمی ترین بازی های شناخته شده در جهان، Senet از مصر است. متاسفانه، هیچ کس قوانین را ننوشت، بنابراین مورخان مجبور بودند آنها را بسازند. بسیاری از بازی های سنتی سنتی آفریقا را می توان با استفاده از مواد موجود در طبیعت بازی کرد. دانه ها و سنگ ها قطعه های بازی کامل را تشکیل می دهند و تخته ها را می توان به خاک کشانده، از زمین خشک شده و یا بر روی یک تکه کاغذ کشیده شده اند. مانکالا یک بازی هیئت مدیره آفریقایی است که در سراسر جهان پخش می شود، در واقع صدها نسخه در آفریقا وجود دارد.