در هنگام بازدید از قلعه های پادشاه در Hohenschwangau اقامت کنید