بهترین مکان برای شنیدن موسیقی محلی در سینسیناتی

سینسیناتی دارای یک صحنه موسیقی پر جنب و جوش و همچنین چند میله بزرگ است. در اینجا لیستی از پنج بهترین مکان در سینسیناتی (و یکی در شمال کنتاکی) برای شنیدن موسیقی زنده است.