بهترین برگر شما می توانید در پیتسبورگ دریافت کنید

کبابی یا کبابی؟ چدار یا آبی؟ گوشت گاو کوبه یا چاک؟ خوب انجام شده یا پیتزبورگ نادر است؟ هر کجا که باشید، این رستوران های پیتسبورگ و میوه های برگر یکی از بهترین مکان های پیتسبورگ برای لذت بردن از همبرگر آمریکایی و سبک لذیذ هستند.