باید دیدگاه های سنت پترزبورگ را ببینید

این دیدگاهها در سنت پترزبورگ نباید از دست رفته باشد!

هنگامی که به سنت پترزبورگ بروید ، تعدادی از جاذبه ها می توانند غلبه کنند. اگر زمان کوتاهی دارید یا فقط می خواهید مطمئن شوید که به برجسته شدن ضربه بزنید، این مکان های دیدنی باید در سنت پترزبورگ باشد. سعی کنید آنها را در فهرست خود از چیزهایی که برای انجام و دیدن در این شهر فراموش نشدنی روسیه استفاده می کنید، اضافه کنید.