بازدید از شهرستان Monaghan

بازدید از شهرستان Monaghan؟ این بخش از اولستر با ایرلند شمالی یکسان نیست و دارای جاذبه هایی است که نمی خواهید از دست بدهید. به علاوه برخی از مناظر جالب وجود دارد که کمی از مسیر ضرب شده است. پس چرا وقت خود را صرف نکنید و صرف یک یا دو روز در Monaghan هنگام بازدید از ایرلند؟ در اینجا چند ایده وجود دارد که ارزش آن را داشته باشند.