اکنون وقت کوبا را می گذرانید: در اینجا چیزی است که انتظار می رود