اردوهای تابستانی در منطقه اورلاندو

راه های گاه برای نگه داشتن بچه ها مشغول این تابستان

تابستان به زودی اینجا خواهد بود، آیا فعالیت های کافی برای نگه داشتن بچه های خود دارید؟ در اینجا در منطقه اورلاندو، ما دارای ده ها دسته از اردوگاه ها برای نگه داشتن بچه های خود را در طول ماه های گرم تابستان طولانی است.