آتش بازی مونترال 2017-2018

آتشفشان مونترال 2017-2018: وقتی و کجا

آتشسوزی مونترال 2017-2018: هنگامی که، از کجا
نمی توانم بگویم که مونترالرها به عنوان قهرمان در مورد راه اندازی آتش بازی در حیاط خلوت خود به عنوان آمریکایی ها هستند، اما ما برای برگزاری مسابقات بزرگ آتش بازی در جهان در حیاط مدرسه قدیمی مونترآل، آن را تشکیل می دهیم. و زمستان می آیند، آنها با یخ به عنوان گاوکر اسکیت به ضرب و شتم از دستگاه های پیش ساخته به موسیقی تنظیم شده است. پیدا کردن زمانی که بعدا آتش بازی مونترال در زیر برنامه ریزی شده است در زیر، پیدا کردن جایی که بهترین نقاط تماشای آتش بازی در مونترال اینجا هستند و یک پیش نمایش دزدکی حرکت کردن کمی از آنها را از طریق این گالری عکس های مونترال آتش بازی .