Easter Rising 1916 در دوبلین - چه مکان هایی برای دیدن وجود دارد

جاذبه های دوبلین به شورشی ایرلند 1916 متصل شده است

ظهور عید پاک سال 1916 یکی از، شاید لحظه تشخیص تاریخ ایرلندی در قرن بیستم بود، اما کجا می توانستید این رویداد تاریخی را بهتر بشناسید؟ در دوبلین و در چندین مکان. از آنجا که در حالی که شورش 1916 به عنوان یک رویداد در سراسر کشور برنامه ریزی شده بود، تنها تاثیر واقعی بر دوبلین داشت. بنابراین سرمایه ایرلندی نیز محل ایده آل برای بازگشت دوباره به عید پاک است. از ایجاد داوطلبان ایرلند و قاچاق اسلحه های آلمانی به کشور به آخرین موضع قهرمانانه شورشیان و اعدام های بعدی آنها. حتی قبر از راجر کازینز، که در ساحل غربی ایرلند دستگیر شده است و در لندن به دار آویخته می شود، در اینجا یافت می شود.