فهرست گیاهان تابستانه و پاییز برای باغهای میشیگان

رنگ تابستان تابستان

میشیگان همه چیز در مورد تجربه فصل است. برای اطمینان از کمی رنگ در اواخر تابستان و اوایل پاییز، مطمئن شوید که شامل یک درخت، درختچه و / یا صعود از این لیست از گیاهان گل تابستان و سقوط در باغهای میشیگان . برای الهام بیشتر، یکی از این باغ های عمومی اطراف دیترویت را بررسی کنید .