6 بالا میله ایرلندی شیکاگو

این نقاط راک در روز سنت پاتریک - و تمام طول سال طول می کشد

این کاملا بی خطر است که بگوییم میله های ایرلندی بیشتر از استارباکس در شهر بادامی وجود دارد، و در طول روز سنت پاتریک فصل این تعداد به راحتی چهار برابر است. بعد از همه، ایرلندی ها هرچند حتی بیشتر ناهار و نیل ایرلندی را برای این رویداد تبدیل می کنند. این کاملا طبیعی در اطراف این قطعات با توجه به شیکاگو مشهور برای تبدیل رودخانه شیکاگو سبز است .

از آنجا که ما همه چیز را در مورد احترام معتبر، البته، ما شش نفر از میله های اصلی ایرلندی شیکاگو جمع آوری شده است که در آن شما یک گینس بزرگ و بیشتر تضمین شده است.