5 رستوران بزرگ چیانگ مای

چیانگ مای دارای صدها گزینه ناهارخوری است، بنابراین آیا شما به دنبال یک کاسه معطر از کره طوطی خائو، یک میز عاشقانه در خانه چوب ساج قدیمی یا یک محل شیک شهری برای لذت بردن از کرایه محلی و انجام برخی از مردم تماشا، کامل رستوران منتظر است از این 5 نقطه ناهار خوری 5 زیر را انتخاب کنید و نمی توانید اشتباه کنید. همه متفاوت هستند، اما هر یک از آنها تجربه واقعی ناهارخوری چیانگ مای را ارائه می دهد.