4 چیز در کپنهاگ در زمستان

اگر چه ممکن است سرد تر و مرطوب تر از ماه های تابستان تابستان باشد، اما کپنهاگ در زمستان نیز مقدار زیادی دارد. برخی از این فعالیت ها و رویدادها را امتحان کنید تا بیشترین وقت خود را در این شهر زیبای خود صرف کنید، بدون توجه به فصل.