کانال های تلویزیونی اصلی دیجیتال در رالی / دورام / چپل هیل

پخش کننده های ملی همه در رالی در خانه هستند

تمام ایستگاه های تلویزیونی محلی در منطقه رایل-دورهم برنامه های خود را با استفاده از سیگنال های دیجیتال در 12 ژوئن 2009 پخش کردند. این کانال ها از طریق هوا آزاد می شوند و نیازی به اشتراک هیچکدام از تلویزیون های ماهواره ای و تلویزیونی نیست. شما می توانید این ایستگاه ها را دریافت کنید اگر تلویزیون شما مجهز به دریافت پخش دیجیتال باشد. از آنجا که منطقه رالی دورام از لحاظ جغرافیایی زیاد است، ممکن است به برخی از این ایستگاه ها نیاز باشد.

کانال های تلویزیون دیجیتال محلی رأی-دورام