کارهای برتر در اوکلاهما سیتی

اشتغال در اوکلاهامای سینماها و سقوط آن را دیده است، بنابراین کارکنان اغلب بر ثبات تمرکز می کنند. همانطور که بسیاری از افراد برای بازگشت به آموزش عالی یا دانشکده های فنی برای آماده شدن برای تغییر، تصمیم می گیرند، به تجزیه و تحلیل آنهایی که به نظر می رسد که حرفه ای OKC پیشرو است، کمک کند.

براساس داده های وزارت بازرگانی OK، کمیسیون امنیتی OK Employment و سایر کارشناسان اقتصادی، این مناطق برای دیدن فرصت های زیادی در سال های آتی، کسانی هستند که باید در مورد تغییر شغل مورد بررسی قرار گیرند.