چه چیزی دوست دارد از طوفان در یک توچال ساحل کارائیب بیرون بیاید