هتل Ahwahnee به نام Majestic Yosemite Hotel تغییر نام داده است