نیویورک اسپا: بهترین انتخاب برای Midtown Spa Sliss

2 New Midtown Spas ارائه یک شکستن از شلوغی

میتنت منهتن می تواند به طور مبهم مشغول باشد - آیا شما در حال رفتن به جلسات برگشت به عقب و یا انجام حرکت متقابل گردشگر از میدان تایمز به پارک مرکزی . یک بار برای جوانسازی در یکی از چندین منطقه اسپا با بالاترین امتیاز بگذارید. در اینجا دو برداشت بالا، برجسته کردن دو نفری از اخیر در صحنه های آبپاش میدتاون: