معاون سالن لول - ویرانه های خالی از سکنه و هانتینگ نزدیک آکسفورد