مزرعه منطقه خلیج

تمایز ساختاری و فلسفی بین یک مزس و یک پیچ و خم وجود دارد. یک دخمه پرپیچ و خم مسیری است برای یک نقطه مرکزی - بدون هیچ گونه مانعی، هیچ قصد نداشتن است. پیچ و خم، از سوی دیگر، به طور هدفمند متوقف می شود و به شرکت کننده اشتباه تبدیل می شود.

الگوهای مختلف دخمه پرپیچ و خم از نوع خاصی هستند که برای تمیز کردن ذهن طراحی شده اند. آنها بازتابنده و مراقبه هستند. در حالی که به سوی مرکز حرکت می کنید، دخمه پرپیچ و خمی را وارد کنید تا اختلالات روانی را آزاد کنید. تا زمانی که دوست دارید، در مرکز نگه دارید و فکر کنید. سپس مسیر بیرونی را دنبال کنید، با استفاده از آن زمان برای دوباره متصل شدن، دوباره به محیط خود بازگردید.