فعالیت های بیرونی برجسته در پورتوریکو

ما این را قبلا گفتیم و من دوباره آن را می گویم: یکی از بهترین چیزهایی که در مورد پورتوریکو است، تنوع تجربیات گردشگری است.