شصت باندونگ بی نظیر، تجربیات اندونزی

این شهر کوه کوه دروازه آتشفشان، فرهنگ و خرید است

راز بیرون است این فقط زمانی بود که تنها ساکنان جاکارتا در باندونگ ، زمین لرزه ای و آتشفشانی اش میدانستند؛ خنک آن سرد؛ و فروشگاه های پوشاک ارزان قیمت آن ارزان است. در حال حاضر بقیه جهان نیز در آن قرار دارد. نه اینکه چیزی با آن اشتباه است: تپه ها و دهانه ها در اطراف این شهر آرام اندونزی، چندین شگفتی را از نمایش فرهنگ فرهنگ ساندانتایی تا دو دهانه آتشفشانی بخار به مقصد ناهارخوری رمانتیک که به دامنه های آن نگاه می کند، نگه می دارد.