سواری های جدید و جاذبه های در پارک های تم فلوریدا

آخرین تبر و تلخ در پارک تم فلوریدا در سال 2017/2018 افتتاح شد

انواع جاده ها و جاذبه های جدید در پارک های فلوریدا در سال 2017 در سال 2018 افتتاح شد و تا سال 2018 در مسیر دیگری قرار دارد. خبر بزرگ، ورود دنیای دراز مدت پاندورا در حیوانات پادشاهی دیزنی، یک محیط مضمون بر اساس فیلم «آواتار» است. همچنین یک پارک آب گرم جزیره جدید با آتشفشان، سوار شدن بر روی یک کشتی از طریق سرزمین Arendelle و خیلی بیشتر وجود دارد.