سال گذشته شما را به پایین یک سرگرمی کوچک، شمال جرسی

سال نو زمان برای بازتاب و کشف است ... ما مطمئنا به آن نیاز داریم. خوشبختانه شمال نیوجرسی فرصت های بسیاری برای غرق شدن در فرهنگ غنی سازی، تحریک ذهنی و فعالیت های سرگرم کننده ساده ارائه می دهد. برای معرفی بعضی از ایده هایی که سال نو را با یک انفجار آغاز می کنند، از لیست زیر استفاده کنید.