سالتلیک سیتی رویدادهای روز 24 ژوئیه

2015

روز پیاژه، که روزهای '47 یا به سادگی 24 ژوئیه شناخته می شود، روزی را در سال 1847 زمانی که بریگام یانگ و پیشگامان مورمون وارد سالن دریاچه دریاچه می شوند، نشان می دهد. این یک تعطیلات تابستانی اضافی برای اکثر یوتنها است، که در 4 ژوئیه با جشن های پیکنیک، پارادوآیز، روده، کنسرت و آتش بازی جشن گرفته می شود.

روزهای '47 رویدادها در طول بهار برگزار می شود، اما اغلب در هفته یا حتی قبل از 24 به وقوع می پیوندند. در اینجا لیستی از بهترین رویدادهای روز پیشگام است.