رستوران خیابان های خیابان - واشنگتن دی سی

راهنمای ناهارخوری برای راهرو خیابان خیابان

در طول دهه گذشته، خیابان حراجی تاریخی واشنگتن دی سی به عنوان یک مقصد عالی برای غذا خوردن و زندگی شبانه به طور پیوسته محبوبیت فراوانی یافته است. در کنار خیابان خیابان، خیابان 14 و منطقه اطراف آن، شما انتخاب گسترده ای از رستوران ها از غذا های گاه به گاه و ناهار خوری می کنید. در اینجا یک راهنمای حروف الفبا به رستورانهای خیابان خیابان است.