داوطلب شدن برای شکرگذاری در مینیاپولیس / خیابان. پل

کمک به مینیاپولیس و سنت پل جامعه در شکرگزاری

اگر می خواهید این شکرگزاری را در شهرهای دوقلو داوطلب کنید، فرصت های زیادی خواهید یافت. آیا می خواهید داوطلب شوید تا غذا های شکرگذاری را تحویل دهید، برای غذا دادن به خانواده های محلی یا کمک به دیگران کمک کنید؟ یکی از بهترین هدیه هایی که شما در طول تعطیلات می توانید به دست آورید زمان خود است. مینیاپولیس محلی / خیابان. سازمان های غیرانتفاعی و موسسات خیریه پولس و دوقلوها به طور داوطلبانه برای کمک به جامعه قدردانی می کنند.