خواروبار در کوتا کینابالو، صباح، مالزی

کاکتا کینابالو را در یک بودجه با توفان در خوابگاه محلی کاوش کن

بازدیدکنندگان کوتا کینآلبالو در صباح، مالزی، برای انتخابی که در آن اقامت در بودجه مورد توجه قرار گرفته است، مورد غفلت قرار میگیرند. میزبان که در اینجا ذکر شده، عمدتا در فاصله پیادهروی از مناطق گردشگری کلیدی مانند Jetty، Jalan Gaya و بازار آن در روز یکشنبه قرار دارد و خطوط اتوبوس به سوی کوه کینابالو، در میان دیگران.