جشنواره ها و رویدادهای ماه مه در پرو

ماه مه در پرو با وقایع مذهبی بسته بندی شده است، که از خدایان پیش از کلمبیایی و مقدسین کاتولیک قدردانی می کند. شما فستیوال هایی را که از وقایع معجزه آسایی به خدایان کوه می گذارید را پوشش می دهید که اغلب آنها با توجه به دوز سالخوردگی، جالب است.