جشنواره سقوط آلبوکرکی

جشنواره های پاییز و فعالیت های برداشت سقوط در ماه اوت در آلبوکرک آغاز می شود. اگرچه سقوط رسمی در اواخر سپتامبر آغاز می شود، زرد شدن برگ و دمای کولر به اوج رسیدن به اواسط ماه می رسد. بسیاری از جشنواره های سقوط فوق العاده و فعالیت های برداشت برای انتخاب وجود دارد، بنابراین برخی از سیب، انتخاب یک کدو و آماده شدن. قبل از آنکه بدانید، هالووین خواهد بود.