بهترین رستورانهای لندن مرکز شهر

مرکز شهر لیتل راک رستوران های زیادی دارد. بازار رودخانه بازار مدرن (و بازار خود)، منطقه یونگ جنوبی جنوبی و همه چیز بین آنها وجود دارد.

این لیست به ترتیب بهترین و بدترین نیست، زیرا بهترین مرکز شهرها شامل بسیاری از سبک ها، محدوده قیمت ها و انواع غذا است. سخت است که بهترین انتخاب را با چنین گونه ای داشته باشیم.