یک دسامبر به یاد داشته باشید در سن دیگو

سن دیگو بسیاری از سنت ها و رویدادهای جاری را که در ماه دسامبر اتفاق می افتد، به همراه چند تعطیلات دیگر و برف (بله، برف!) فعالیت هایی که می خواهید در طول ماه دسامبر در سن دیگو شرکت کنید. تاریخ وقایع ذکر شده در زیر هر سال تغییر می یابد، بنابراین با کلیک بر روی لینک برای هر بخش برای گرفتن تاریخ و زمان برای این سال. سپس برنامه ریزی برنامه های خود را شروع کنید تا دسامبر بتوانید به یاد داشته باشید.