بهترین اسکی در نزدیکی سالتلیک سیتی

یکی از بزرگترین چیزهایی که در مورد زندگی در سالتلیک سیتی وجود دارد ، هفت معبد اسکی معروف دنیا را در یک ساعت در اختیار دارد. هر یک از استراحتگاه های اسکی منطقه سالت لیک شخصیت، جوانب مثبت و منفی خود را دارد و اکثر اسکی بازان سالت لیک مورد علاقه هستند.