بهترین استراحت اسکی و فعالیت های زمستانی در نزدیکی شیکاگو

علاقه مندان به بارش برف با استراحتگاه اسکی گرمسیری تحت تاثیر قرار می گیرند

در حالی که سواحل شرقی و غربی دارای زمین های مختلف کوهستانی و قله های عالی کوه است، مجموعه ای از اسکی و اسنوبوردی در غرب میانه نزدیک شیکاگو نباید نادیده گرفته شود. علاقه مندان به برف تحت تاثیر قرار می گیرند که در آن اسکی است که در آن می توان به چیزی برای همه، از مسیرهای پیاده روی آسانسور و به چالش کشیدن با قطرات عمودی شیب برخورد کرد. همانطور که کشور در فصل دیگری از اسکی آماده می کند، این اسکی و اسنوبوردی را در میان میانه رو در نظر بگیرید.