بالا 10 خیابان فرانکفورت رستوران ها

بسیاری از خیابان فرانکفورت رستورانها مجله Louisville Best of Louisville و LEO Weekly Reader's Choice دریافت کرده اند. این 10 خیابان فرانکفورت رستوران ها بهترین مواد غذایی را که Clifton و Crescent Hill ارائه می دهند نمایش می دهند.