بالا روستایی رمانتیک Getaways

Dusty Dave، نویسنده از 100 بهترین تعطیلات روستایی آمریکای شمالی ، توصیه می کند که زوج هایی که به تپه می روند: "در سراسر جهان هیچ چیز وجود ندارد که می تواند احساس شما را بیشتر و تازه تر از دوز سالم هوا کوه پاک کن صدای تسکین دهنده سکوت. " Dusty Dave مکان های فوق العاده روستایی و عاشقانه برای زوج ها را برای دسترسی به "وحشی" در بیابان انتخاب می کند.