بالا دسر مکان در ساکرامنتو

گاهی اوقات شما فقط می خواهید ناهار یا شام را فراموش کنید و به چیزهای خوب - دسر بروید. در اینجا مقصد فوق العاده دسر در ساکرامنتو برای رفع میل میل شما برای شکر قرار دارد.