اماکن یونانی در ایتالیا

معبدهای یونانی، سایت ها و شهرها را ببینید

جنوب ایتالیا دارای معابد یونانی باقی مانده است، سایت های باستان شناسی از زمان یونان باستان، و حتی شهرهای که در آن یک گویش یونانی هنوز صحبت می شود. Magna Grecia مناطقی از جنوب ایتالیا و سیسیل است که توسط یونانی ها در قرن هشتم پیش از میلاد مسیحی شده و چندین مستعمره یونانی مهم در آن تشکیل شده است. امروزه تعداد زیادی از آنها را می توان بازدید کرد.

در اینجا اقامتگاههای یونانی به ایتالیا سفر می کنند.