آخر هفته کار روز در ممفیس

2013

روز کار یک تعطیلات فدرال است که برای احترام "کارگر" طراحی شده است. این نیز به عنوان یک تعطیلات دولتی در تمام پنجاه کشور شناخته شده است. هر ساله در اولین روز دوشنبه در ماه سپتامبر می افتد و توسط بسیاری به نظر می رسد انتهای تابستان غیر رسمی است. بسیاری از افراد با تعطیلات، احزاب استخر و مسافرت جشن می گیرند. در زیر شما می توانید برخی از بهترین وقایع در اطراف شهر در طول هفته کار روز را پیدا کنید.